Najnowsze wiadomości

23 lutego 2024 21:49

Termin reklamacji konsumenckiejFormą ochrony konsumentów przed nieuczciwymi producentami lub sprzedawcami jest możliwość złożenia reklamacji. Jest to procedura uregulowana prawnie i w ramach obowiązujących przepisów klient może dochodzić różnych form zadośćuczynienia. Aby skutecznie zareklamować wadliwy towar, ważne jest jednak dotrzymanie obowiązujących terminów. Ich znajomość pozwoli konsumentowi określić, czy w danym przypadku może on jeszcze liczyć na naprawienie szkody.

Roszczenia w ramach reklamacji

Konsument na prawo do kilku form zadośćuczynienia związanych z wadliwym towarem sprzedanym mu przez przedsiębiorcę. Może on żądać wymiany towaru na nowy, naprawy przedmiotu lub obniżenia jego ceny. W niektórych przypadkach uzasadnione jest całkowite odstąpienie od umowy, w wyniku którego klient otrzyma całkowity zwrot poniesionych kosztów.

Wybór konkretnego rozwiązania zależy od konsumenta, ale również sprzedającego – wszystko zależy od szeregu czynników: faktu wcześniejszej reklamacji towaru i powtarzającej się awarii, charakteru wady oraz możliwości naprawy lub wymiany.

Czas na złożenie reklamacji

Okres rękojmi liczony jest od daty wydania towaru i wynosi dwa lata, w tym czasie konsument może zwrócić się do sprzedającego w razie powstania nieprawidłowości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przed zawarciem umowy sprzedawca poinformował klienta o innym czasie odpowiedzialności za towar i ustalił go na okres jednego roku.

Reklamacja może mieć dowolną, wybraną przez konsumenta formę – najbezpieczniej wybrać jednak formę pisemną, a w dokumencie zawrzeć informacje o charakterze usterki i roszczeniach. W terminie 14 dni sprzedający ma obowiązek odnieść się do złożonej przez klienta reklamacji. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku, można domniemywać, że reklamacja jest zasadna. Dalsze zaniechanie działań przez przedsiębiorcę może być nawet podstawą do całkowitego odstąpienia od umowy i zwrotu poniesionych kosztów zakupu.

Termin ujawnienia wady i złożenia reklamacji jest również ważny ze względu na fakt, że w przypadku zgłoszenia dokonanego w pierwszym roku od zakupu towaru przyjmuje się, iż nieprawidłowość istniała już w momencie sprzedaży. Jest to istotne, ponieważ nakłada na sprzedawcę obowiązek udowodnienia, że towar w momencie sprzedaży nie posiadał żadnych wad i wina leży po stronie klienta. Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku uszkodzeń wykrytych w okresie 12-24 miesięcy od wydania towaru. Klient chcąc dokonać reklamacji, musi udowodnić, że wada nie powstała z jego winy.